Bìa Lịch Tết 40 x 60

Lịch Lò Xo 7 tờ Việt Nam Phồn Vinh

Lịch  Lò Xo 7 Tờ:

KT: 40 x 60cm

In: Ofset 

GiấyCouche 200gms