Bìa Lịch Tết 40 x 60

Lịch để bàn – Hoa Đá

Lịch Để bàn:

Giấy: Couche 230 gsm

KT: 22 x 17 c

Bấm lò xo gáy .